Cyfres o Gyngherddau Rhyngwladol 2018-19

O Oslo i India...
Un ar Bymtheg Cyngerdd Penigamp

P’un a ydych wedi gwirioni ar y clasurol, y corawl neu fodern, bydd rhywbeth at eich dant yn y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol eleni. Gyda cherddorfeydd ac ensembles o Birmingham, Llundain, Manceinion, Mumbai ac Oslo, ynghyd â rhai o unawdwyr amlycaf y byd, rydym yn siwr y byddwch yn ysu dod i rai, os nad pob, cyngerdd. Treuliwch ychydig funudau’n darllen drwy’r llyfryn...

Dilynwch y ddolen hon i gael copi o lyfryn tymor Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol 2018-19.

UNAWDWYR RHYNGWLADOL
Mae unawdwyr heb eu hail gan gynnwys y pianydd Benjamin Grosvenor, Paul Lewis, Nicolai Lugansky, Beatrice Rana a Louis Schwizgebel, y chwaraewyr soddgrwth Narek Hakhnazaryan a Jian Wang, y clarinetydd Emma Johnson a’r feiolinwyr Pinchas Zukerman, Viktoria MullovaMarat Bisengaliev.

PECYN CYNGHERDDAU

Manteision Prynu Pecyn:

 • Gallwch arbed hyd at 25% ar eich tocynnau ac, o’u prynu nhw’n awr, fe gewch
  chi dalu dros chwe mis (yn ddi-log), gan wneud i’ch arian fynd ymhellach
 • Y dewis cyntaf o seddi i holl gyngherddau eleni
 • Cerdyn Disgownt Tanysgrifiwr
 • Prynu tocynnau ychwanegol nawr, neu’n nes at yr adeg, i’ch ffrindiau a’ch
  teulu, am eich pris disgownt tanysgrifio
 • Prynu eich rhaglenni ymlaen llaw a chael disgownt –£3.00 ymlaen llaw,
  £3.50 ar y diwrnod.

Manteision Prynu Tocynnau I’r Holl Gyngherddau: 

 • Gwahoddiad i’n parti ni ar noson agoriadol y tymor
 • Dan gyngerdd awr ginio AM DDIM o’ch dewis
 • Cerdyn disgownt yn rhoi hawl i chi gael diodydd poeth a thameidiau i aros
  pryd 10% yn rhatach yn y Lolfa Jin a’r barrau
 • Blwyddyn gyfan o gyngherddau gwych i edrych ymlaen atynt!
 Nifer y Cyngherddau  10 11 12
 Gostyngiad  5%   5%   10%   10%   15%   15%   20%   20%   25% 

Archebwch drwy’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444 

ARCHEBION GRWPIAU
Grwpiau o 10 neu fwy tocyn pris llawn £1.50 yn rhatach. 
Grwpiau o 20 neu fwy tocyn pris llawn £2.50 yn rhatach. 
Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar ein llinell archebion grwpiau, rhif ffôn: 029 2087 8444. Neuadd Dewi Sant, Yr Aes, Caerdydd, CF10 1AH.

TOCYN CYFLWYNO: £10.00
Mae Neuadd Dewi Sant wedi ymrwymo i hyrwyddo cerddoriaeth gerddorfaol a chlasurol i gynulleidfa mor eang a phosibl. Felly os nad ydych chi’n siŵr a yw cyngerdd cerddoriaeth glasurol at eich dant chi, neu eich bod am brofi cerddoriaeth gerddorfaol ardderchog am y tro cyntaf, prynwch docyn am £10.00 –bargen! Pwy a wˆyr, efallai wnewch chi fwynhau!

DEWCH I GLYWED CERDDORIAETH FYW AM £5.00...
Rhwng 16 a 25 oed? Gallech fwynhau’r cyngherddau hyn am £5.00 yn unig. Does rhaid i chi ond ymuno â’n clwb cerddoriaeth a drama i bobol ifanc 16-25 oed. Mae gan bob cyngerdd hyn a hyn o seddi am y pris. I ymuno, e-bostiwch ni yn artsactive@caerdydd.gov.uk

ICS: ATEGION

Sgyrsiau Cyn y Gyngerdd (AM DDIM)
Awr cyn pob un o’n cyngherddau, byddwn yn cael sgwrs 30 munud am y gerddoriaeth a chyd-destun y
performiad. Mae’r digwyddiadau poblogaidd hyn yn hygyrch a llawn gwybodaeth ac yn fordd wych o
gael mwy allan o’r gyngerdd.

Bws Cyngerdd y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol
Taith Ddychwelyd Coets Cyngherddau CCRh - £5 yn Unig!

Ydych chi’n dwlu ar gerddoriaeth glasurol ond yn cael anhawster wrth ddefnyddio gwasanaethau trafnidiaeth i fwynhau cyngherddau cerddorfaol byw yn Neuadd Dewi Sant? 

Am £5 yn unig, gallwch bellach eistedd yn ôl ac ymlacio ar daith ddychwelyd coets a ddarperir gan y lleoliad ar gyfer y project Philharmonia Planets ddydd Mawrth 25 Mehefin a chyrraedd mewn pryd ar gyfer y sgwrs cyn y cyngerdd am 6.30pm! 

Cynllun peilot yw’r Goets Cyngherddau CCRh ac os bydd yn llwyddiannus, ein nod fydd darparu gwasanaeth ar gyfer nifer o berfformiadau CCRh yn y dyfodol gan ychwanegu rhagor o lwybrau yn ôl y galw.Ar gyfer y gwasanaeth peilot hwn, mae’r mannau a’r amserau codi/gollwng canlynol ar gael:

   Man Codi Amser
 Llanilltud Fawr   Gorsaf Reilffordd   4.45pm 
 Sain Tathan  Safle Bws ger y Senotaff  4.55pm
 Y Rhws  Gyferbyn â’r Spar  5.04pm 
 Y Barri  Gorsaf Reilffordd  5.17pm
 Y Barri  Gorsaf Heddlu  5.22pm
 Dinas Powys  Gorsaf Betrol Texaco  5.37pm 
 Penarth  Canol y Dref (Safle Bws yr Arcêd)   5.52pm
 Grangtown  Gorsaf Reilffordd  6.07pm

 

I archebu eich sedd ar Fws Cyngerdd y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol, ffoniwch ein Swyddfa Docynnau 029 2087 8444 neu archebwch ar-lein drwy ‘uwchraddio eich profiad’ ar ôl dewis eich sedd, a’i ychwanegu at y fasged.

Mae’r gwasanaeth ar gael i ddeiliaid tocynnau cyngherddau CCRh yn unig, ac mae’n rhaid cadw lleoedd ar y goets erbyn 5pm ddydd Llun 24 Mehefin 2019. 

Hefyd, fel ffordd fach o ddiolch i chi am fod yn un o’r rhai cyntaf i ddal ein Coets Cyngherddau CCRh, bydd eich tocyn coets yn rhoi’r hawl i chi gael hufen iâ am ddim yn ystod yr egwyl. 

Gadewch y drafnidiaeth i ni a gwnewch ffrindiau gyda selogion cerddoriaeth glasurol eraill cyn cael eich gwefreiddio gan y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol yn Neuadd Dewi Sant.

SIARADWYR

   
Mae Jonathan James yn
dwyn ar ei brofi ad o arwain
ac addysgu i gyfl wyno
darlithoedd brwdfrydig
mewn lleoliadau ledled y
wlad. Mae’n gweithio fel
cyfl wynydd i gerddorfeydd,
gan gynnwys Cerddorfa
Genedlaethol Gymreig
y BBC, Cerddorfa
Sym oni Bournemouth a’r
Ffi lharmonig Brenhinol, ac
mae’n un o gyd-sylfaenwyr
Cyn-Gonservatoire Bryste.

 

Mae Dr Keith Chaplin yn
ddarlithydd cerddoriaeth
yn Ysgol Gerdd Prifysgol
Caerdydd. O Alaska yn
wreiddiol, mae hefyd wedi
gweithio yn Efrog Newydd
a Seland Newydd. Mae’n
fi olydd amatur gweithgar.

 

 

 

 

 

Elin Jones yw Dramaturg Nicholas John Opera Cenedlaethol Cymru. Yn wreiddiol o Ynys Môn fe astudiodd Elin ym Mhrifysgol Caerdydd, Humboldt Universität zu Berlin a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Mae hi’n mwynhau canu, ac mae hi wedi perfformio gyda Opra Cymru ac mae ganddi atgofion melys o berfformio yn Neuadd Dewi Sant gyda’i chôr Sir wrth dyfu fyny.
 

ARTISTIAID IFANC
Cyn pob cyngerdd byddwn yn croesawu per ormwyr ifanc o ysgolion cerdd yr ardal i lwyfan Lefel 3. Mae’r bobl ifanc hyn ar ddechrau eu taith gerddorol, ac un dydd efallai y gwelwn ni nhw yn y brif neuadd
gyngerdd.

MAPIAU CERDDORIAETH GLASUROL (AM DDIM)
LEFEL 1 – DYDD IAU 21 MAWRTH 2019

Bydd Jonathan James yn mynd â chi ar wibdaith drwy 250 mlynedd o gerddoriaeth glasurol, o fynachod canoloesol i gampweithiau modern. Gyda pherfformiadau byw ar y piano a chymysgedd o glipiau sain, bydd y cyfl wyniad hwylus hwn yn eich helpu i uno’r dotiau yn hanes cerddoriaeth glasurol ac yn eich cyfl wyno i fyd newydd o wrando. Does dim angen gwybodaeth arbenigol arnoch i fwynhau’r digwyddiad hwn.

Mae Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru yn eiddo Cyngor Caerdydd sy’n ei rheoli a’i hariannu. Cefnogir Neuadd Dewi Sant gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

     

Mehefin 2019
M T W T F S S
 

Ymuno â'r rhestr bostio