Tâl Gwasanaeth Tocynnau

Yn ddiweddar, buom yn ystyried symleiddio’r ffioedd archebu ar gyfer digwyddiadau yn Neuadd Dewi Sant.

 
Beth y bydd yn ei olygu i chi

I’r rhan fwyaf o sioeau* a fydd ar werth o Chwefror 2014, bydd Tâl Gwasanaeth Tocynnau (TGT) o £3.95 ar bob trafodyn.

Mae’n debyg y bydd nifer o gwsmeriaid yn elwa o’r system newydd. Codir am Ffioedd Archebu ar hyn o bryd ar gyfer nifer o ddigwyddiadau, ond bydd y TGT yn berthnasol i bob trafodyn, felly byddwch ond yn talu £3.95 waeth faint o docynnau a brynwch ar y tro.

 

Sut y byddwn yn defnyddio’r arian

Bydd y rhan fwyaf o’r incwm a godir drwy werthu tocynnau’n cael ei roi i hyrwyddwyr y digwyddiad, nad ydyn nhw’n cyfrannu at gostau cynnal gwasanaeth archebu 24 awr y diwrnod. Caiff yr incwm o’r Tâl Gwasanaeth Tocynnau ei ddefnyddio mewn nifer o ffyrdd, er mwyn gwella profiad cyffredinol ein cwsmeriaid yn y lleoliad.

 • Cynhyrchu, Prosesu a Phostio           

  Mae’r Tâl Gwasanaeth Tocynnau’n talu am y gost o gynhyrchu’ch tocynnau, prosesu’r archeb a phostio’r tocynnau atoch. Rydym wedi gohirio’r ffi bostio gyfredol o £1.00 felly ni fyddwch yn talu am gael y tocynnau wedi’u hanfon atoch.   

 • Sicrhau Gwasanaeth Personol Rhagorol o Hyd

  Ein nod yw sicrhau y caiff cwsmeriaid wasanaeth rhagorol pryd bynnag y byddant yn ymweld â ni, boed hynny wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu ar-lein. Bydd y tâl bach hwn ar bob trafodyn yn ein galluogi i barhau i wneud hyn yn wyneb y galw cynyddol sydd ar ein hadnoddau.

  Bydd hyn yn diogelu rhag gorfod ystyried defnyddio gwasanaeth Swyddfa Docynnau annibynnol allanol yn y dyfodol. Nid ydym am ystyried hyn gan y byddai’r ffioedd a gâi eu codi ar ein cwsmeriaid yn llawer uwch, a byddai llai o gyswllt a chymorth personol a gwybodaeth arbenigol o’r lleoliad i’n cwsmeriaid gwerthfawr.

 • Buddsoddi mewn Technolegau Newydd

  Ym myd cyflym technoleg newydd, mae’n hawdd cael ei gadael ar ôl. Fel y gallwn gyfathrebu’n dda â chynulleidfaoedd yn y dyfodol, a sicrhau budd y lleoliad ymhell i’r 21ain ganrif, mae angen i ni fuddsoddi mewn technoleg a seilwaith newydd i ymateb i anghenion ein cwsmeriaid yn y maes newidiol hwn.


  Gobeithio y byddwch yn cytuno y bydd y tâl bach hwn yn ffordd werthfawr o sicrhau y gallwn gynnig gwasanaeth rhagorol, a dal i roi profiadau o’r radd flaenaf i’n cwsmeriaid, yn wyneb yn heriau sydd ar y gorwel.

  *Bydd rhai digwyddiadau wedi’u heithrio o’r TGT e.e. digwyddiadau a drefnir gan A2 Actifyddion Artistig ac unrhyw ddigwyddiad ag uchafswm pris o £14.00. 

Ymuno â'r rhestr bostio