Cyfres o Gyngherddau Rhyngwladol 2017-18

O Stuttgart i St Petersburg…
Tri ar ddeg o gyngherddau penigamp

P’un a ydych wedi gwirioni ar y clasurol, y corawl neu fodern, bydd rhywbeth at eich dant yn y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol eleni. Gyda cherddorfeydd ac ensembles o St Petersburg, Stuttgart, Denmarc, ynghyd â rhai o’r goreuon yn y DU o Birmingham, Llundain, Manceinion a Chaerdydd a rhai o’r unawdwyr uchaf eu parch, rydym yn siŵr y byddwch yn mwynhau ymuno â ni ar gyfer rhai neu’r holl gyngherddau sydd ar gael. 

UNAWDWYR RHYNGWLADOL

Mae’r unawdwyr gwych eleni yn cynnwys y pianyddion Piotr Anderszewski, Rudolf Buchbinder, John Lill a Francesco Piemontesi, ynghyd â’r feiolinwyr Pekka Kuusisto a Maxim Vengerov a’r clarinetydd Sergio Castello-Lopez. 

Dilynwch y ddolen hon i gael copi o lyfryn tymor Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol 2017-18.

PECYN CYNGHERDDAU

Manteision Prynu Pecyn:

 • Gallwch arbed hyd at 20% ar eich tocynnau ac, o’u prynu nhw’n awr, fe gewch
  chi dalu dros chwe mis (yn ddi-log), gan wneud i’ch arian fynd ymhellach
 • Y dewis cyntaf o seddi i holl gyngherddau eleni
 • Cerdyn Disgownt Tanysgrifiwr
 • Prynu tocynnau ychwanegol nawr, neu’n nes at yr adeg, i’ch ffrindiau a’ch
  teulu, am eich pris disgownt tanysgrifio
 • Prynu eich rhaglenni ymlaen llaw a chael disgownt –£3.00 ymlaen llaw,
  £3.50 ar y diwrnod.

Manteision Prynu Tocynnau I’r Holl Gyngherddau:

 • Gwahoddiad i’n parti ni ar noson agoriadol y tymor
 • Cerdyn disgownt sy’n rhoi gostyngiad o 10% ar frechdanau, cacenni a
  diodydd poeth yn Art Cafe Celf a Bar L3
 • Blwyddyn gyfan o gyngherddau gwych i edrych ymlaen atynt!
Nifer y Cyngherddau 10
Gostyngiad  5%   5%   10%   10%   15%   15%   20% 


Archebwch drwy’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444

ARCHEBION GRWPIAU
Grwpiau o 10 neu fwy: £1.50 oddi ar docyn pris llawn.
Grwpiau o 20 neu fwy: £2.50 oddi ar docyn pris llawn.
Cysylltwch a’r Swyddfa Docynnau ar ein llinell archebion grwpiau, rhif ffon: 029 2087 8443. Neuadd Dewi Sant, Yr Aes Caerdydd CF10 1AH.

TOCYN CYFLWYNO: £10.00
Mae Neuadd Dewi Sant wedi ymrwymo i hyrwyddo cerddoriaeth gerddorfaol a chlasurol i gynulleidfa mor eang a phosibl. Felly os nad ydych chi’n siŵr a yw cyngerdd cerddoriaeth glasurol at eich dant chi, neu eich bod am brofi cerddoriaeth gerddorfaol ardderchog am y tro cyntaf, prynwch docyn am £10.00 –bargen! Pwy a wˆyr, efallai wnewch chi fwynhau!

DEWCH I GLYWED CERDDORIAETH FYW AM £5.00...
Rhwng 16 a 25 oed? Gallech fwynhau’r cyngherddau hyn am £5.00 yn unig. Does rhaid i chi ond ymuno â’n clwb cerddoriaeth a drama i bobol ifanc 16-25 oed. Mae gan bob cyngerdd hyn a hyn o seddi am y pris. I ymuno, e-bostiwch ni yn artsactive@caerdydd.gov.uk

ICS: ATEGION 

Mae’r Gyfres Cyngherddau Ryngwladol (ICS) wrth wraidd ein harlwy o gerddoriaeth glasurol yma yn Neuadd Dewi Sant. Fodd bynnag, mae mwy i’r ICS na phrif gyngherddau’r awditoriwm. Mae gennym ddigon o bethau sy’n ategu’r gyfres fel cyngherddau ychwanegol, Cynllun Cyfansoddwyr Ifanc, amrywiaeth o Sgyrsiau Cyn Cyngerdd, Rhaglen Ysgolion ffyniannus, ac bydd dewis o gyngherddau amser cinio cyfoes ‘Talu’r hyn a fynnwch’. Ewch i www.stdavidshallcardiff.co.uk/whats-on/international-concert-series i gael rhagor o wybodaeth wrth i’r tymor
fynd rhagddo. Dewch draw i’w mwynhau! Gwnaed y fenter ICS-Ategion yn bosibl drwy gymorth y Loteri Genedlaethol.

LEFEL 1
Lefel 1 yw’r stiwdio gyffrous newydd rydym yn ei datblygu yn yr hen fwyty. Yn ogystal â bod yn lle i gyflwyno
perfformiadau cerddorol gan bobl ifanc, ar eu cyfer, a gyda nhw. Mae’n lle gwych i gynnal gweithgareddau mwy anffurfiol gan gynnwys ein digwyddiadau ICS: Ategion.

ICS: CYN PERFFORMIAD
AM DDIM cyn prif gyngerdd ICS am 6:30pm. Mae gennym amrywiaeth o sgyrsiau a chyflwyniadau cyn y
cyngerdd i roi cip i chi ar berfformiad y noson. Mae’n berffaith os ydych yn anghyfarwydd â rhan o’r rhaglen ond
mae’n ddifyr tu hwnt hyd yn oed os ydynt yn ffefrynnau.

Am raglen lawn, cliciwch yma

ICS: ARDDANGOSIAD ARTISTIAID IFANC
Caiff perfformwyr ifanc talentog sy’n byw neu’n astudio yng Nghaerdydd gyfle i berfformio datganiadau a
chyngherddau gydol y flwyddyn, wedi’u hysbrydoli a’u dylanwadu gan y cyngherddau ICS.

ICS: CYNGHERDDAU BACH
Ddeng munud ar ôl pob cyngerdd yn ein cyfres ICS rydym yn cyfl wyno 30 munud yn rhagor o gerddoriaeth yn
ein stiwdio Lefel 1. Wedi’i ysbrydoli gan y prif gyngerdd neu’r ensembles yn y gerddorfa wadd, mae 30 Munud yn gyfl e i weld perff ormiad anff urfi ol.

Am raglen lawn, cliciwch yma. 

ICS: CYFANSODDWYR IFANC
Unwaith y mis byddwn yn cynnal gweithdy i gyfansoddwyr ifanc yn ne Cymru. Cânt gyfle i gael cyngor ac
adborth gan gyfansoddwyr profiadol a chlywed cerddoriaeth gan chwaraewyr proffesiynol. Bydd cyfleoedd i rai o’r gwaith a grëir gan aelodau’r grŵp gael ei gyflwyno fel rhan o Arddangos Artistiaid Ifanc.

ICS: AMSER CINIO CYFOES
Unwaith y mis byddwn yn cynnal gweithdy i gyfansoddwyr ifanc yn ne Cymru. Cânt gyfle i gael cyngor ac
adborth gan gyfansoddwyr profiadol a chlywed cerddoriaeth gan chwaraewyr proffesiynol. Bydd cyfleoedd i rai o’r gwaith a grëir gan aelodau’r grŵp gael ei gyflwyno fel rhan o Arddangos Artistiaid Ifanc.

Mae Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru yn eiddo Cyngor Caerdydd sy’n ei rheoli a’i hariannu. Cefnogir Neuadd Dewi Sant gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

     

Mai 2018
M T W T F S S
 

Ymuno â'r rhestr bostio