Cyfres o Gyngherddau Rhyngwladol 2017-18

O Stuttgart i St Petersburg…
Tri ar ddeg o gyngherddau penigamp

P’un a ydych wedi gwirioni ar y clasurol, y corawl neu fodern, bydd rhywbeth at eich dant yn y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol eleni. Gyda cherddorfeydd ac ensembles o St Petersburg, Stuttgart, Denmarc, ynghyd â rhai o’r goreuon yn y DU o Birmingham, Llundain, Manceinion a Chaerdydd a rhai o’r unawdwyr uchaf eu parch, rydym yn siŵr y byddwch yn mwynhau ymuno â ni ar gyfer rhai neu’r holl gyngherddau sydd ar gael. 

UNAWDWYR RHYNGWLADOL

Mae’r unawdwyr gwych eleni yn cynnwys y pianyddion Piotr Anderszewski, Rudolf Buchbinder, John Lill a Francesco Piemontesi, ynghyd â’r feiolinwyr Pekka Kuusisto a Maxim Vengerov a’r clarinetydd Sergio Castello-Lopez. 

Dilynwch y ddolen hon i gael copi o lyfryn tymor Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol 2017-18.

PECYN CYNGHERDDAU

Manteision Prynu Pecyn:

 • Gallwch arbed hyd at 20% ar eich tocynnau ac, o’u prynu nhw’n awr, fe gewch
  chi dalu dros chwe mis (yn ddi-log), gan wneud i’ch arian fynd ymhellach
 • Y dewis cyntaf o seddi i holl gyngherddau eleni
 • Cerdyn Disgownt Tanysgrifiwr
 • Prynu tocynnau ychwanegol nawr, neu’n nes at yr adeg, i’ch ffrindiau a’ch
  teulu, am eich pris disgownt tanysgrifio
 • Prynu eich rhaglenni ymlaen llaw a chael disgownt –£3.00 ymlaen llaw,
  £3.50 ar y diwrnod.

Manteision Prynu Tocynnau I’r Holl Gyngherddau:

 • Gwahoddiad i’n parti ni ar noson agoriadol y tymor
 • Cerdyn disgownt sy’n rhoi gostyngiad o 10% ar frechdanau, cacenni a
  diodydd poeth yn Art Cafe Celf a Bar L3
 • Blwyddyn gyfan o gyngherddau gwych i edrych ymlaen atynt!
Nifer y Cyngherddau 10
Gostyngiad  5%   5%   10%   10%   15%   15%   20% 


Archebwch drwy’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444

ARCHEBION GRWPIAU
Grwpiau o 10 neu fwy: £1.50 oddi ar docyn pris llawn.
Grwpiau o 20 neu fwy: £2.50 oddi ar docyn pris llawn.
Cysylltwch a’r Swyddfa Docynnau ar ein llinell archebion grwpiau, rhif ffon: 029 2087 8443. Neuadd Dewi Sant, Yr Aes Caerdydd CF10 1AH.

TOCYN CYFLWYNO: £10.00
Mae Neuadd Dewi Sant wedi ymrwymo i hyrwyddo cerddoriaeth gerddorfaol a chlasurol i gynulleidfa mor eang a phosibl. Felly os nad ydych chi’n siŵr a yw cyngerdd cerddoriaeth glasurol at eich dant chi, neu eich bod am brofi cerddoriaeth gerddorfaol ardderchog am y tro cyntaf, prynwch docyn am £10.00 –bargen! Pwy a wˆyr, efallai wnewch chi fwynhau!

DEWCH I GLYWED CERDDORIAETH FYW AM £5.00...
Rhwng 16 a 25 oed? Gallech fwynhau’r cyngherddau hyn am £5.00 yn unig. Does rhaid i chi ond ymuno â’n clwb cerddoriaeth a drama i bobol ifanc 16-25 oed. Mae gan bob cyngerdd hyn a hyn o seddi am y pris. I ymuno, e-bostiwch ni yn artsactive@caerdydd.gov.uk

ICS: ATEGION 

Mae’r Gyfres Cyngherddau Ryngwladol (ICS) wrth wraidd ein harlwy o gerddoriaeth glasurol yma yn Neuadd Dewi Sant. Fodd bynnag, mae mwy i’r ICS na phrif gyngherddau’r awditoriwm. Mae gennym ddigon o bethau sy’n ategu’r gyfres fel cyngherddau ychwanegol, Cynllun Cyfansoddwyr Ifanc, amrywiaeth o Sgyrsiau Cyn Cyngerdd, Rhaglen Ysgolion ffyniannus, ac bydd dewis o gyngherddau amser cinio cyfoes ‘Talu’r hyn a fynnwch’. Ewch i www.stdavidshallcardiff.co.uk/whats-on/international-concert-series i gael rhagor o wybodaeth wrth i’r tymor
fynd rhagddo. Dewch draw i’w mwynhau! Gwnaed y fenter ICS-Ategion yn bosibl drwy gymorth y Loteri Genedlaethol.

LEFEL 1
Lefel 1 yw’r stiwdio gyffrous newydd rydym yn ei datblygu yn yr hen fwyty. Yn ogystal â bod yn lle i gyflwyno
perfformiadau cerddorol gan bobl ifanc, ar eu cyfer, a gyda nhw. Mae’n lle gwych i gynnal gweithgareddau mwy anffurfiol gan gynnwys ein digwyddiadau ICS: Ategion.

ICS: CYN PERFFORMIAD
AM DDIM cyn prif gyngerdd ICS am 6:30pm. Mae gennym amrywiaeth o sgyrsiau a chyflwyniadau cyn y
cyngerdd i roi cip i chi ar berfformiad y noson. Mae’n berffaith os ydych yn anghyfarwydd â rhan o’r rhaglen ond
mae’n ddifyr tu hwnt hyd yn oed os ydynt yn ffefrynnau.

Am raglen lawn, cliciwch yma

ICS: ARDDANGOSIAD ARTISTIAID IFANC
Caiff perfformwyr ifanc talentog sy’n byw neu’n astudio yng Nghaerdydd gyfle i berfformio datganiadau a
chyngherddau gydol y flwyddyn, wedi’u hysbrydoli a’u dylanwadu gan y cyngherddau ICS.

ICS: CYNGHERDDAU BACH
Ddeng munud ar ôl pob cyngerdd yn ein cyfres ICS rydym yn cyfl wyno 30 munud yn rhagor o gerddoriaeth yn
ein stiwdio Lefel 1. Wedi’i ysbrydoli gan y prif gyngerdd neu’r ensembles yn y gerddorfa wadd, mae 30 Munud yn gyfl e i weld perff ormiad anff urfi ol.

Am raglen lawn, cliciwch yma. 

ICS: CYFANSODDWYR IFANC
Unwaith y mis byddwn yn cynnal gweithdy i gyfansoddwyr ifanc yn ne Cymru. Cânt gyfle i gael cyngor ac
adborth gan gyfansoddwyr profiadol a chlywed cerddoriaeth gan chwaraewyr proffesiynol. Bydd cyfleoedd i rai o’r gwaith a grëir gan aelodau’r grŵp gael ei gyflwyno fel rhan o Arddangos Artistiaid Ifanc.

ICS: AMSER CINIO CYFOES
Unwaith y mis byddwn yn cynnal gweithdy i gyfansoddwyr ifanc yn ne Cymru. Cânt gyfle i gael cyngor ac
adborth gan gyfansoddwyr profiadol a chlywed cerddoriaeth gan chwaraewyr proffesiynol. Bydd cyfleoedd i rai o’r gwaith a grëir gan aelodau’r grŵp gael ei gyflwyno fel rhan o Arddangos Artistiaid Ifanc.

Mae Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru yn eiddo Cyngor Caerdydd sy’n ei rheoli a’i hariannu. Cefnogir Neuadd Dewi Sant gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

     

Cerddorfa WNO

Dydd Sul 14 Ionawr, 3.00pm

Bydd Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru a’i Chyfarwyddwr Cerddoriaeth o Tsiecoslofacia, Tomáš Hanus, yn cyflwyno dau glasur gan Beethoven a Dvořák ac un o goncertos feiolín gorau’r byd.

Rhagor o wybodaethBwciwch Nawr
 
 

Florilegium

Dydd Iau 25 Ionawr, 7.30pm

Bydd yr ensemble offerynnau cyfnod, Florilegium, yn dychwelyd i chwarae pob un o’r chwe choncerto yn y gyfres Brandenburg Concertos gan Bach - pleser mawr i’r rheiny sy’n dwlu ar Bach.

Rhagor o wybodaethBwciwch Nawr
 
 
Tachwedd 2017
M T W T F S S
 

Ymuno â'r rhestr bostio